Byggnation stora parkeringen

Information om planerad byggnation vid Varnhemsgatan – Lars Kaggsgatan


Fastighetskontoret för Göteborgs Stad har ansökt om planbesked för bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan, dvs den ytan som vi idag kallar ”stora parkeringen” som kommunen arrenderar ut till föreningen.
Angöringen föreslås ske från Lars Kaggsgatan och förslaget innebär en enhet med 8 - 12 bostäder i 2 - 3 plan. Idag rymmer ytan 58 parkeringsplatser. Om förslaget går igenom skulle detta innebära att samtliga parkeringsplatser inte kommer kunna användas under byggtiden. Om vi får fortsätta hyra parkeringsplatserna efter byggnationen är också oklart i dagsläget.
Det som pågår just nu är att kommunen jobbar med att ta fram en detaljplan och i april tas beslut om planen kan gå ut på samråd. Inför samrådet har styrelsen bjudit in Stadsbyggnadskontoret för en infoträff där alla medlemmar kommer få möjlighet att granska förslaget och framföra sina synpunkter.
Info om när vi får möjlighet att överklaga finns i bilaga. Vi i styrelsen kollar på att ta fram en gemensam mall för överklaganden som kommer att finnas tillgänglig på expeditionen.

Notera att föreningen inte har något med detta förslaget att göra utan detta är kommunens mark och förslag. Skulle det vara så att ni redan nu har frågor så hänvisar vi dessa till kommunens kontaktpersoner.

I bilagan finns information om hur planprocessen går till.

Kontaktpersoner Göteborg Stad
Ulrika Lindahl Stadsbyggnadskontoret 031-368 18 87
Ange diarienummer BN0305/17


Caroline Carlsson Fastighetskontoret 031-368 13 99

Ange diarienummer FN5302/16


Lite kort om planprocessen:

Efter samrådet arbetar stadsbyggnadskontoret vidare med förslaget och bearbetar inkomna synpunkter. Därefter går detaljplaneförslaget på granskning, då har man återigen möjlighet att yttra sig. Vill man lämna synpunkter på förslaget till detaljplan ska man göra det skriftligen (brev eller mail) under samråds- och/eller senast under granskningstiden. Sedan tas antagandehandlingar fram och byggnadsnämnden kan anta planen. Om planen inte överklagas får den laga kraft.


Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dokument

Varnhemsgatan samråd fram till 20200603.pdf
Information om planerad byggnation vid Varnhemsgatan